Privatumo politika - NoriuDar.lt

Privatumo politika

Šios privatumo politikos tikslas

Ši privatumo politika („Privatumo politika“) Jums paaiškins kokius asmens duomenis, kaip ir kodėl mes renkame, kokiais teisiniais pagrindais remiamės juos tvarkydami, kiek laiko juos saugome, kam juos perduodame, o taip pat informuos apie Jūsų turimas teises ir jų įgyvendinimo tvarką bei pateiks kitokią Jums aktualią bei svarbią informaciją, susijusią su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.


Ši Privatumo politika taikoma Jums užsisakius Noriudar mokymus, naujienlaiškius ar sutikus gauti pasiūlymus iš Noriudar partnerių dėl dalyvavimo konkursuose ir žaidimuose, o taip pat tais atvejais, kuomet esate Noriudar turinio autorius, bei mums tvarkant Jūsų, kaip Noriudar autoriaus/tiekėjo/partnerio (juridinio asmens) darbuotojo ar kitokio atstovo, asmens duomenis.
Ši Privatumo politika taip pat apibūdina Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises bei mūsų, kaip duomenų valdytojo, atitinkamas pareigas.
Duomenų valdytojas: Orgazmo anatomija, MB, juridinio asmens kodas: 306128611, reg. adresas: Įsruties g. 30-44, Vilnius, Lietuvos Respublika („mes“arba „Noriudar“).
Asmens duomenys reiškia visą informaciją, susijusią su asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta („Duomenys“), tokią kaip Jūsų vardas, telefono numeris ar elektroninio pašto adresas.
Prašome atsakingai žvelgti į šioje privatumo politikoje išdėstytą informaciją ir prieš mums pateikiant savo asmens duomenis su ja susipažinti išsamiai.

Prižiūrinčiosios institucijos: Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos ir Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

Duomenys apie duomenų valdytoją kaupiami ir saugomi VĮ “Registrų centras” Vilniaus filiale.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainių lankytojus.


Jūsų patogumui šią Privatumo politiką suskirstėme į skyrius – taip Jūs lengviau rasite Jums aktualią informaciją.

Toliau pateikiame šios Privatumo politikos turinį:

I skyrius: Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais (Noriudar naujienlaiškių, partnerių pasiūlymų dėl dalyvavimo konkursuose ir žaidimuose siuntimas);
II skyrius: Noriudar pirkėjų asmens duomenų tvarkymas;
III skyrius: Noriudar turinio autorių asmens duomenų tvarkymas;
IV skyrius: Jūsų siųstų paklausimų pagrindu vykdomas asmens duomenų tvarkymas;
V skyrius: Noriudar tiekėjų, partnerių (juridinių asmenų) darbuotojų ar kitų atstovų asmens duomenų tvarkymas;
VI skyrius: Saugumas;
VII skyrius: Jūsų asmens duomenų gavėjai;
VIII skyrius: Kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis;
IX skyrius: Jūsų turimos teisės, susijusios su Jūsų asmens duomenimis;
X skyrius: Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises pateikimas;
XI skyrius: Slapukai, signalai ir panašios technologijos
XII skyrius: Politikos pakeitimai ir mūsų kontaktinė informacija.


I. Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais

1.1. Tvarkomų asmens duomenų tipai.
Jums mūsų svetainėje davus sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus (Noriudar naujienlaiškius ir (ar) Noriudar partnerių pasiūlymus dėl dalyvavimo konkursuose ir žaidimuose), mes tvarkome Jūsų elektroninio pašto adresą.
Visų šių duomenų šaltinis esate Jūs.

1.2. Duomenų nepateikimo pasekmės.

Jūsų elektroninio pašto adreso pateikimas mums yra visiškai savanoriškas, tačiau informuojame, kad Jums nepateikus mums savo elektroninio pašto adreso, mes negalėsime Jums siųsti Noriudar naujienlaiškių ir (arba) pasiūlymų dėl dalyvavimo konkursuose ir žaidimuose.


1.3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai.

Tiek sutikus gauti Noriudar naujienlaiškius, tiek sutikus gauti Noriudar partnerių pasiūlymus dėl dalyvavimo konkursuose ir žaidimuose, Jūsų asmens duomenis tvarkome tiesioginės rinkodaros tikslais.


1.4. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas.

Nurodytus Jūsų asmens duomenis tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu.
Informuojame, kad Jūs turite teisę savo duotą sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo bet kada atšaukti – tą galite padaryti paspaudžiant atitinkamą nuorodą, esančią kiekviename gaunamame elektroniniame laiške su tiesioginės rinkodaros turiniu, arba pateikiant mums dėl to prašymą el. laišku ar kitu būdu šios Privatumo politikos X skyriuje nustatyta tvarka.


1.5. Jūsų asmens duomenų tvarkymo terminas.

Jūsų asmens duomenis tvarkome visą laikotarpį, kol galioja Jūsų sutikimas dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, tačiau ne ilgiau kaip vienerius metus nuo Jūsų sutikimo gavimo.
Jūsų sutikimą dėl duomenų tvarkymo įrodanti informacija saugoma 2 metus po sutikimo atšaukimo ar galiojimo pabaigos.
Pasibaigus Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpiui, mes Jūsų asmens duomenis saugiai sunaikiname.

II. Noriudar pirkėjų asmens duomenų tvarkymas

2.1. Tvarkomų asmens duomenų tipai:
Vardas, elektroninis paštas;

Mokėjimų informacija (jūsų vardas, pavardė; sąskaitos numeris; operacijos data; operacijos suma; paskirtis ir pan.);
Informacija apie iškilusias nenumatytas situacijas apie kurias jūs informuojate mūsų programėlės / tinklapio pranešimų pagalba;
Įrenginio, kuriame įdiegta „CityFun” programėlė/mobilus tinklapis identifikavimo duomenys

2.2. Duomenų nepateikimo pasekmės.

Informuojame, kad Jums nepateikus asmens duomenų, reikalingų CityFun žaidimui įsigyti ir žaisti (2.1. punkte nurodyti asmens duomenys), negalėsime suteikti žaidimo organizavimo paslaugos. 

2.3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai.

Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:
Mes renkame ir apdorojame asmeninius duomenis, norėdami sujungti žaidimų kūrėjus su žaidėjais, kad skatintume keliauti ir pažinti Lietuvą;

Geografinės vietovių duomenys yra renkami tik kai yra įjungta „CityFun” programėlė/mobili tinklapio versija. Duomenų rinkimas nutraukiamas išjungus „CityFun” programėlę/tinklapį.

Mes galime naudoti geografinių vietovių duomenis, kad palengvintume žaidėjų dalyvavimą žaidime;

Jūsų vardas, telefono numeris ir elektroninis paštas bus naudojami bendraujant su Jumis;

Mes renkame mokėjimo duomenis, kad tvarkytume žaidėjų mokestį už žaidimų organizavimo paslaugas;

Klientų aptarnavimo duomenys kiekvienu atveju yra renkami atskirai, pagal poreikį ir situaciją, ir yra saugomi kokybės aptarnavimo tikslams.

Nurodome, kad Jūs turite teisę dėl su Jumis konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad CityFun tvarkytų (saugotų) nurodytus Jūsų asmens duomenis remiantis teisėto CityFun intereso pagrindu (teisė nesutikti įgyvendinama šios Privatumo politikos X skyriuje numatyta tvarka);
Susitarimo dėl Jūsų dalyvavimo CityFun žaidimuose sudarymo bei tokio sudaryto susitarimo tinkamo administravimo ir įgyvendinimo tikslais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi sudaryto susitarimo teisiniu pagrindu. Ūkinę operaciją patvirtinantys Jūsų asmens duomenys (jei taikoma) taip pat yra saugomi tuo pagrindu, kad tvarkyti šiuos duomenis būtina, jog būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė – laikytis atsiskaitymo bei kitų mokėjimų įforminimo ir apskaitos taisyklių;
Informuojame, kad Jūs turite teisę bet kada savo duotą sutikimą atšaukti (tą galite padaryti pateikiant mums dėl to prašymą šios Privatumo politikos X skyriuje nustatyta tvarka).


2.4. Jūsų asmens duomenų tvarkymo terminai:
Jūsų duomenys bus saugomi tol, kol bus aktyvi žaidėjo paskyra. Jei Jūsų paskyra bus uždaryta, duomenys bus ištrinti (pagal šioje skiltyje išdėstytas taisykles) iš duomenų bazės. Išimtis teikiama atvejams, jei duomenys turi būti saugomi mokestiniais, kilusių situacijų sprendimo ar sukčiavimo prevencijos tikslais;

Finansinės informacijos duomenys apie žaidėjo naudotas žaidimų organizavimo paslaugas bus saugomi 3 metus nuo paskutinio žaidimo;

Buhalterinės informacijos duomenys bus saugomi 7 metus nuo paskutinio žaidimo;

Jeigu iškyla įtarimų dėl nusikalstamos veiklos, sukčiavimo ar klaidingos informacijos pateikimo, duomenys bus saugomi 10 metų;

Mokėjimo ginčų atveju, informacija bus saugoma tol, kol situacija bus išspręsta arba sueis senaties terminas;

Žaidimų informacija saugoma 3 metus, vėliau informacija tampa anonimiška;


III. Noriudar turinio autorių asmens duomenų tvarkymas


3.1. Tvarkomų asmens duomenų tipai:

Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas;
Autoriaus veiklos pažymėjimo numeris
Su apmokėjimu susiję duomenys (jūsų vardas, pavardė; sąskaitos numeris; operacijos data; operacijos suma; paskirtis ir pan.).
Finansinė informacija, kuri susijusi su turinio kūrimo paslaugomis, nėra laikoma kaip asmeninė informacija, jei turinio autoriai suteikia paslaugą individualios veiklos pagrindu.
Visa informacija, kai duomenų šaltinis esate Jūs bei tretieji asmenys, pvz. Jūsų vardas, pavardė, įmonė, pareigos bei kontaktiniai duomenys yra gaunami iš viešai prieinamų šaltinių internete (interneto svetainių ir/ar socialinių tinklų paskyrų) nėra laikoma asmenine informacija.

3.2. Duomenų nepateikimo pasekmės.

Informuojame, kad Jums nepateikus asmens duomenų, reikalingų Noriudar turinio viešinimo medžiagai, negalėsime viešinti Jūsų sukurtų mokymų ir atitinkamai pritraukti lankytojų užsisakyti Jūsų sukurtus mokymus. Jums nepateikus duomenų, reikalingų mokėjimui įvykdyti (jei taikoma), mes negalėsime atsiskaityti su jumis už jūsų suteiktas paslaugas/pateiktą turinį.

3.3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai.

Komunikacijos su Jumis tikslais – siekiant pakviesti Jus būti Noriudar turinio autoriumi.

Individualios veiklos pažyma ir kita informacija yra skirti apdoroti ir nustatyti teisinius reikalavimus ir jūsų, kaip autoriaus tinkamumą šiam užsiėmimui;

Noriudar tinklapyje klientams yra matomas autoriaus vardas, pavardė, trumpas veiklos aprašymas;
Susitarimo dėl Jūsų dalyvavimo Noriudar turinio kūrime sudarymo bei tokio sudaryto susitarimo tinkamo administravimo, apskaitos ir įgyvendinimo tikslais;

Jūsų kaip autoriaus, kuriančio Noriudar turinį, viešinimo bei Noriudar reklamos tikslais.


3.4. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys tvarkomi, siekiant vykdyti su autoriumi sudarytą sutarimą. Būtina Noriudar paslaugų naudojimo sąlyga yra autoriaus sutikimas, kad jų asmeniniai duomenys bus renkami ir tvarkomi;
Komunikacijos tikslais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėto intereso pagrindu – siekiant sukviesti Noriudar aktualius autorius ir sėkmingai kurti Noriudar mokymus pritraukiant kuo daugiau mokymų dalyvių.
Nurodome, kad Jūs turite teisę dėl su Jumis konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad Noriudar tvarkytų (saugotų) nurodytus Jūsų asmens duomenis remiantis teisėto Noriudar intereso pagrindu (teisė nesutikti įgyvendinama šios Privatumo politikos X skyriuje numatyta tvarka);
Susitarimo dėl Jūsų dalyvavimo Noriudar turinio kūrime sudarymo bei tokio sudaryto susitarimo tinkamo administravimo ir įgyvendinimo tikslais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi sudaryto susitarimo teisiniu pagrindu. Ūkinę operaciją patvirtinantys Jūsų asmens duomenys (jei taikoma) taip pat yra saugomi tuo pagrindu, kad tvarkyti šiuos duomenis būtina, jog būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė – laikytis atsiskaitymo bei kitų mokėjimų įforminimo ir apskaitos taisyklių;

Jūsų kaip autoriaus, kuriančio Noriudar turinį, viešinimo bei Noriudar reklamos tikslais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų mums duotos sutikimo teisiniu pagrindu – informuojame, kad Jūs turite teisę bet kada savo duotą sutikimą atšaukti (tą galite padaryti pateikiant mums dėl to prašymą šios Privatumo politikos X skyriuje nustatyta tvarka).

Asmens duomenys taip pat gali būti nagrinėjami remiantis pagrįstais teisiniais interesais, pavyzdžiui, tiriant ir nustatant apgaulingus mokėjimus;


3.5. Jūsų asmens duomenų tvarkymo terminai:

Jūsų asmeniniai duomenys bus saugomi tol, kol bus parduodami tinklapyje jūsų sukurti mokymai ir kitas turinys.

Asmeniniai duomenys apskaitos tikslais saugomi 7 metus;

Įtarus administracinę ar nusikalstamą veiką, sukčiavimą ar klaidingą informaciją, duomenys saugomi 10 metų;

Ginčų atveju, duomenys turi būti saugomi tol, kol patenkinami reikalavimai arba baigiasi tokių reikalavimų galiojimo terminas;

Bet kokie prašymai dėl asmeninės informacijos išrašų, duomenų perkėlimo ar panaikinimo, pateikti elektroniniu paštu, yra atsakomi mėnesio bėgyje.


IV. Jūsų siųstų paklausimų pagrindu vykdomas asmens duomenų tvarkymas


4.1. Tvarkomų asmens duomenų tipai.

Jums atsiuntus mums savo paklausimą mes tvarkome Jūsų paklausime nurodytus asmens duomenis, tai gali būti Jūsų nurodytas vardas, pavardė, kontaktinė informacija (pvz., el. pašto adresas, telefono numeris), kita paklausime nurodyta informacija.
Visų šių duomenų šaltinis esate Jūs.

4.2. Duomenų nepateikimo pasekmės.

Jūsų paklausimo suformulavimas ir pateikimas mums yra visiškai savanoriškas, Jūs neprivalote to daryti, tačiau informuojame, kad Jums nepateikus mums aukščiau nurodytų duomenų, mums gali būti neįmanoma atsakyti į Jums rūpimą klausimą arba mūsų galimybės tą padaryti gali būti apsunkintos.


4.3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai.

Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami su Jumis susisiekti ir atsakyti į Jūsų paklausime pateiktus klausimus.


4.4. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas.

Nurodyti Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu. Savo laisva valia bei savo aktyviais veiksmais pateikdami mums paklausimą Jūs išreiškiate savo sutikimą, kad Jūsų pateikti asmens duomenys būtų mūsų atitinkamai (tikslu atsakyti į Jūsų klausimus) tvarkomi.


4.5. Jūsų asmens duomenų tvarkymo terminas.

Atsakymo į Jūsų paklausimą pateikimo tikslais Jūsų asmens duomenis tvarkome tol, kol yra atsakoma į Jūsų užduotus klausimus. Jūsų sutikimą dėl duomenų tvarkymo įrodanti informacija saugoma 2 metus po sutikimo atšaukimo ar galiojimo pabaigos.
Pasibaigus Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpiui, mes Jūsų asmens duomenis saugiai sunaikiname.

V. Noriudar  tiekėjų, partnerių (juridinių asmenų) darbuotojų ar kitų atstovų asmens duomenų tvarkymas

5.1. Tvarkomų asmens duomenų tipai.

Noriudar tiekėjui/partneriui (prekių tiekėjui, profesinių bei kitokių paslaugų teikėjui, nuomotojui ir pan., toliau tekste– „Partneris“) ir Noriudar siekiant sudaryti sutartis bei vykdyti jau sudarytas sutartis yra tvarkomi šie Jūsų, kaip sutarties kontrahento darbuotojo ar kito atstovo, asmens duomenys:
vardas ir pavardė;
kontaktinė informacija (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
įmonė, pareigos;
parašas (kuomet tai yra objektyviai reikalinga, pavyzdžiui, pasirašant sutartį, sąskaitas faktūras bei kitokius įmonių veiklos dokumentus).
Šių asmens duomenų šaltinis esate Jūs bei tretieji asmenys, pvz. Jūsų vardas, pavardė, įmonė, pareigos bei kontaktiniai duomenys gali būti gaunami iš viešai prieinamų šaltinių internete (pvz. Partnerio interneto svetainės), taip pat Jūsų asmens duomenis mes galime gauti iš Partnerio.


5.2. Duomenų nepateikimo pasekmės.

Jums nepateikus nurodytų asmens duomenų sutarties su Partneriu sudarymo, vykdymo bei administravimo procesai gali būti neproporcingai apsunkinti, uždelsti arba neįmanomi.


5.3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai.

Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:
sutarčių su Partneriu sudarymo bei sudarytų sutarčių tinkamo administravimo, apskaitos ir įgyvendinimo tikslais (asmens duomenys, nurodyti 5.1. punkte, priklausomai nuo konkrečios situacijos);
tiesioginės rinkodaros tikslais (el. paštas) – tik tuo atveju, jeigu davėte dėl to mums savo aiškų sutikimą.

5.4. Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai:

sutarčių su Partneriu sudarymo bei sudarytų sutarčių tinkamo administravimo, apskaitos ir įgyvendinimo tikslais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi remiantis teisėto mūsų ir/ar Partnerio intereso pagrindu, kuris pasireiškia siekiu sudaryti ir (ar) vykdyti sutartį su Partneriu, spręsti sutarties vykdymo eigoje kylančius klausimus ir pan. Jūsų asmens duomenys, esantys ūkinę operaciją patvirtinančiuose dokumentuose, taip pat yra saugomi tuo pagrindu, kad tvarkyti šiuos duomenis būtina, jog būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė – laikytis atsiskaitymo bei kitų mokėjimų įforminimo ir apskaitos taisyklių;
tiesioginės rinkodaros tikslais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi remiantis Jūsų mums duotu sutikimu– informuojame, kad Jūs turite teisę bet kada savo duotą sutikimą atšaukti (tą galite padaryti paspaudžiant atitinkamą nuorodą, esančią kiekviename gaunamame elektroniniame laiške arba pateikiant mums dėl to prašymą el. laišku ar kitu būdu šios Privatumo politikos X skyriuje nustatyta tvarka).

5.5. Jūsų asmens duomenų tvarkymo terminai:

sutarčių su Partneriu sudarymo bei sudarytų sutarčių tinkamo administravimo, apskaitos ir įgyvendinimo tikslais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi mūsų sutartinių santykių su Partneriu metu, išskyrus asmens duomenis, esančius ūkinę operaciją patvirtinančiuose dokumentuose, sutarčių su Partneriu tekste (apskaitos tikslais yra saugomi 10 metų);
tiesioginės rinkodaros tikslais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi 1 metus nuo Jūsų sutikimo gavimo.
Jūsų sutikimą dėl duomenų tvarkymo įrodanti informacija saugoma 2 metus po sutikimo atšaukimo ar galiojimo pabaigos.
Pasibaigus Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpiui, mes Jūsų asmens duomenis saugiai sunaikiname.

VI. Saugumas


Noriudar apsaugo duomenis naudodama šiuolaikinių technologijų galimybes, atsižvelgdama į esamą privatumo riziką ir Noriudar prieinamus organizacinius, finansinius ir techninius išteklius, įskaitant nurodytas apsaugos priemones: ugniasienę; apsaugos nuo įsibrovimo ir įsibrovimo aptikimo programas; kitas apsaugos priemones, atsižvelgus į su dabartinių technologijų plėtra susijusias galimybes.

Imsimės visų reikiamų techninių ir administracinių saugumo priemonių, kurios reikalingos apsaugoti jūsų Duomenis nuo neteisėto praradimo bei prieigos ir nuo neteisėto pakeitimo, atskleidimo ar ištrynimo.
Noriudar neketina perduoti Jūsų asmens duomenų už Europos Ekonominės Erdvės ribų ar tarptautinei organizacijai. Tačiau tuo atveju, jeigu mūsų duomenų tvarkytojai Jūsų asmens duomenis tvarkytų už Europos Ekonominės Erdvės ribų (pvz. aptarnaujančios įmonės serveriai būtų už EEE ribų), mes imsimės visų tinkamų ir adekvačių priemonių Jūsų duomenų saugumui užtikrinti, kaip tai yra reikalaujama pagal atitinkamus asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus.

Geografiniai duomenys apdorojami anonimiškai ir yra individualizuojami tik tuo atveju, jei geografinės vietovės duomenys yra būtini sprendžiant iškilusią situaciją ar apgaulingus mokėjimus;
Tyrimams ir moksliniams tikslams duomenys yra naudojami anonimiškai;

VII. Jūsų asmens duomenų gavėjai

Tam tikri Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti mūsų įgaliotiems duomenų tvarkytojams, tokiems kaip IT ar debesijos paslaugas teikiančioms bendrovėms (pvz. nuomojantis serverius iš IT bendrovės, Jūsų asmens duomenys bus fiziškai talpinami (saugomi) pas minėtą IT bendrovę), bei kitokiems techniniams CityFun žaidimų įgyvendintojams. Informuojame, kad Iš savo duomenų tvarkytojų mes reikalaujame užtikrinti atitinką Jūsų duomenų apsaugą bei užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys duomenų tvarkytojų būtų tvarkomi tik taip, kiek mes juos įpareigojame ir tik dėl nurodytų tikslų.
Jei turite klausimų dėl mūsų paslaugų teikėjų, prašome susisiekti šiuo el. pašto adresu: info@cityfun.lt.
Tam tikrais atvejais mes galime atskleisti Jūsų informaciją kitiems, nei aukščiau aprašyta, subjektams: norėdami nepažeisti taikomų teisės aktų reikalavimų arba gavę privalomą teismo reikalavimą (pvz., gavę teismo įpareigojimą pateikti duomenis), gindami savo teisinius interesus, norėdami apsaugoti savo teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą, kitais atvejais su Jūsų sutikimu arba teisėtu Jūsų prašymu.

VIII. Kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis

Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi galiojančiais teisės aktų reikalavimais, įskaitant, bet neapsiribojant:
Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis teisėtumo, sąžiningumo bei skaidrumo principų;
Jūsų asmens duomenys bus naudojami tik tokios apimties, kiek būtina nurodytiems tikslams pasiekti;
Jūsų asmens duomenys bus renkami tik dėl teisėtų tikslų, kuriuos mes aiškiai Jums nurodėme ir nebus naudojami bet kokiu kitu būdu, nesuderinamu su minėtais tikslais;
Jūsų asmens duomenys bus tikslūs ir nuolatos atnaujinami;
Jūsų asmens duomenys bus saugomi tik tiek, kiek reikalinga Jums atskleistiems tikslams pasiekti (arba tiek, kiek mus įpareigos galiojantys teisės aktai);
Jūsų asmens duomenys bus naudojami užtikrinant adekvatų jų saugumo lygį.

IX. Jūsų turimos teisės, susijusios su Jūsų asmens duomenimis

Vadovaujantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, Jūs turite šias teises:
Jūs turite teisę būti informuotas/informuota, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis bei, o jeigu tvarkome – ir susipažinti su tvarkomais duomenimis pareikalaujanti šių duomenų kopijos, o taip pat informacijos apie tai, kaip mes Jūsų duomenis naudojame, su kuo mes jais dalinamės ir kiek laiko juos saugome. Mes galime atsisakyti Jums pateikti informaciją ar paprašyti Jūsų padengti papildomų kopijų darymo išlaidas, kai dėl tos pačios informacijos kreipiatės pakartotinai;
Jūs turite teisę reikalauti pataisyti, papildyti, patikslinti neteisingus, netikslius ar neišsamius Jūsų asmens duomenis (teisė į ištaisymą) – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs; Jūs turite teisę reikalauti, kad mes ištrintume turimą informaciją apie Jus, jei ji tvarkoma neteisėtai ar nesąžiningai, ar ji nebėra būtina tikslui, kuriam mes ją surinkome, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo, kuriuo remdamiesi mes privalome arba turime teisę tą informaciją išsaugoti;
Jūs turite teisę reikalauti, kad mes apribotume (sustabdytume) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą – tuo atveju, jeigu, pvz., Jūs pateikėte prašymą ištaisyti asmens duomenis (kol yra tikrinamas asmens duomenų tikslumas ir (ar) jie taisomi), nustatoma, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, ar Jums pareiškus nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (kol vertinama, ar mūsų teisėti interesai yra viršesni) ir kt. (teisė reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą);
Jūs turite teisę iš mūsų gauti ir persiųsti kitam duomenų valdytojui savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (arba reikalauti, kad mes Jūsų asmens duomenis persiųstume kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą). Ši teisė įgyvendinama tik tuo atveju, jei duomenų tvarkymas yra pagrįstas Jūsų sutikimu arba mūsų sutartimi su Jumis ir kai tvarkymas atliekamas automatizuotomis priemonėmis. Ši teisė gali būti įgyvendinama tik dėl tų asmens duomenų, kuriuos pateikėte mums Jūs pats;
Jūs turite teisę bet kada atšaukti mums duotus savo sutikimus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo;
Jūs turite teisę dėl su Jumis konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
Taip pat informuojame, kad Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

X. Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises pateikimas

Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Jūs turite teisę pateikdami mums rašytinį prašymą asmeniškai, paštu ar elektroniniu paštu.
Jeigu prašymą pateikiate raštu asmeniškai, Jūs turite patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarius, duomenų subjekto teisės nėra įgyvendinamos.
Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo prašymas yra pateikiamas paštu, tuomet kartu su prašymu turi būti pateikta notaro patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Teikiant prašymą elektroninėmis priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba jis turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą (šis reikalavimas netaikomas, jeigu norima atšaukti savo duotą sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų ar naujienlaiškių gavimo). Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodyti duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.
Savo teises duomenų subjektas gali įgyvendinti pats arba per atstovą. Asmens atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Esant abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės, mes galime paprašyti papildomos informacijos, reikalingos ja įsitikinti.
Gavus Jūsų prašymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiksime informaciją apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą.


XI skyrius: Slapukai, signalai ir panašios technologijos

Šiose PT terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.

Slapukų naudojimas

Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėse, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes jūsų naudojimui. Keli slapukų naudojimo pavyzdžiai:

Slapukai leidžia atpažinti kiek unikalių vartotojų naršo tinklapyje vienu metu, tai padeda užtikrinti sklandų ir greitą jo veikimą;

Slapukai leidžia išanalizuoti surinktą informaciją apie unikalių vartotojų naršymą, tai padeda tinklapio veikimą pritaikyti prie jūsų poreikių.

Slapukus, naudojamus mūsų svetainėse galima sugrupuoti į šiuos tipus:

Būtini slapukai yra griežtai būtini, kad atitinkama mūsų svetainė galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Šie slapukai leidžia jums naršyti svetainėje ir naudotis pageidaujamomis funkcijomis, pavyzdžiui, suteikia prieigą prie saugių svetainės sričių. Be šių slapukų negalėtume teikti paslaugų, kurios leidžia šiai svetainei veikti.

Veiklos slapukai renka anoniminę informaciją apie tai, kaip lankytojai naudoja svetainę. Pateikdami informacijos apie aplankytas sritis, svetainėje praleistą laiką ir bet kokias iškilusias problemas, pavyzdžiui, klaidos pranešimus, šie slapukai padeda mums suprasti, kaip lankytojai elgiasi svetainėje. Ši informacija padeda mums pagerinti svetainės veikimą.

Slapukų pagalba renkami šie duomenys:

Administruodami interneto svetaines bei diagnozuodami sutrikimus serveriuose, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Jis gali būti naudojamas nustatant lankytoją ir renkant įvairią demografinę informaciją. Tai daro absoliučios daugumos interneto serverių administratoriai.

Naudodami slapukus renkame duomenis apie paslaugų naudojimą. Slapukų tipai, naudojami mūsų svetainėse, nurodyti aukščiau.

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite.

Kita informacija susijusi su slapukų naudojimu

Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėse yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklė

⃰Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad klinikos valdomoms „Facebook” paskyroms taikoma “Facebook” slapukų politika.

Pirmoji slapukų rūšis – Informuojame, kad prisijungus prie mūsų internetinės svetainės, siekiant naudotis internetine svetaine, į Jūsų kompiuterį įrašomi slapukai, nurodyti šioje lentelėje:

Slapuko pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenysXII. Politikos pakeitimai ir mūsų kontaktinė informacija

MB Orgazmo anatomija turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti privatumo politiką apie tai pranešdama savo svetainėje. Tolimesnis naudojimasis mūsų paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).MB Orgazmo anatomija, El. paštas: info@noriudar.lt
Noriudar kontaktiniai duomenys informavimui apie galimus duomenų apsaugos pažeidimus: info@noriudar.lt

Uždaryti
Prisijungti
Uždaryti
Krepšelis (0)

Krepšelyje nėra produktų. Krepšelyje nėra produktų.